Ochrana osobných údajov

podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.rozhybbiznis.sk 

Ochrana osobných údajov
Ak ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25. 5. 2018).

Kto je správca?
Ing. Soňa Ondrejková, IČO 50172468, so sídlom Na Križovatkách 37/E, 821 04 Bratislava, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujeme webovú stránku www.rozhybbiznis.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t. j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na akú dlhú dobu. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť, v priebehu spracovania vašich údajov, na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 907 747 456, alebo na e-maile sona.ondrejkova@rozhybbiznis.sk, prípadne priamo na webe www.rozhybbiznis.sk v záložke Kontakt

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
   

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu, e-bookov, informácií o produktoch).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, mobil, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných e-mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácii. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
  Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, informačné e-maily zasielame len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maile.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas doby 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime vaše osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytnúť vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Využívame:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
 • Facebook
 • Google
 • Účtovná firma – PALKOVIČ services, s.r.o., Gorkého 10, 811 01, Bratislava – Staré mesto

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskú úniu
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: sona.ondrejkova@rozhybbiznis.sk

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nepresne, prípadne ak sa domnievate, že spracovávanie údajov vykonávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ). 

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup k informáciám – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme na to aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý).Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. Inšpiratívne e-maily, články, produkty alebo služby vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.